OBCHODNÉ PODMIENKY

OBCHODNÉ PODMIENKY
( boli preložené automatom, v texte môžu byť pravopisné chyby, ďakujeme za pochopenie )


obchodné spoločnosti

Magnetic Maps s.r.o.

so sídlom u Hájku 775, 691 25 Vranovice

Česká republika

identifikačné číslo: 080 99 570

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, oddiel C, vložka 111744

pre predaj tlačených výrobkov na zákazku prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese

www.magneticke-mapy.sk 

 

 

Prezentácia obrázkov a autorské práva

Všetky obrázky v našom on-line obchode slúži iba ako prezentácia pre objednávateľa. Obrázky sú licencované a vzahují sa na ne autorské práva. Informácie o fotobance a vlastníkovi autorského práva sú uvedené v detaile každého obrázku. Ak nie sme vlastníci rozšírené licencie vzťahujúce sa k vybranému obrázku, zakupujete menom objednávateľa vo fotobanke štandardnej licenciu, ktorá je použitá len pre objednávateľa a z ktorej je vyhotovený produkt len ​​pre objednávateľa v počte jedného kusu na jednu licenciu. Akákoľvek ďalšia reprodukcia alebo kopírovanie dodaného produktu je zakázaná. Zakúpený produkt nesmie byť použitý k ďalšiemu predaju, na reklamné alebo marketingovú činnosť, pre nemorálne a neslušné účely alebo na negatívne účely rasovej povahy. Pri prezentácii v on-line obchode obrázky chránime vodoznakom, pre náhľad sú obrázky viditeľné len v malom rozlíšení a nízkej kvalite, aby nebolo možné elektronické súbory použiť pre ďalšie reprodukciu a elektronická distribúcia, teda pre zneužitie bez riadnej licencie. Obrázky v elektronickej podobe bez ochranného vodoznaku nedodávame. Objednávateľovi dodávame vo vysokej kvalite a bez vodoznaku len fyzický vyhotovený produkt s riadnou licenciou.

 

I. Úvodné ustanovenia

1.1      Tieto všeobecné obchodné podmienky vydáva obchodná spoločnosť Magnetic Maps s.r.o. so sídlom U Hájku 775, 69125 Vranovice, IČ 080 99 570, DIČ nie sme platcami DPH, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne oddiel C, vložka 111744, ako dodávateľ výrobkov, tovaru a služieb, ďalej len "dodávateľ", vo zmysle ustanovenia § 1751 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, ďalej len "Občiansky zákonník". Výrobky, tovar a služby obchodné spoločnosti Magnetic Maps s.r.o. sú prezentované na internetových stránkach www.magneticke-mapy.sk, kde sú tiež zverejnené "tieto Všeobecné obchodné podmienky Magnetic Maps s.r.o., ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.


1.2      Všeobecné obchodné podmienky Magnetic Maps s.r.o., ďalej len "VOP", vymedzujú práva a povinnosti dodávateľa a objednávateľa. V prípade objednávateľa sa jedná o nepodnikateľ fyzické osoby - spotrebiteľa alebo podnikateľa - fyzické a právnické osoby a ostatné neziskové právnické osoby.

 


II. Objednávka / kúpna zmluva

2.1      Objednávkou sa rozumie úkon objednávateľa smerujúci k dodávateľovi s cieľom obdržať plnenie vo forme výrobkov, tovaru a služieb. Objednávka je prijímaná len elektronicky cez webové rozhranie

2.2      Objednávka musí obsahovať osobné či firemné údaje objednávateľa, jeho bydlisko resp. sídlo, u podnikateľov a ostatných právnických osôb identifikačné číslo resp. daňové identifikačné číslo, osobu je zastupujúci a vzťah k objednávateľovi, kontaktné údaje, najmä telefón a e-mail. Objednávka musí obsahovať určenie výrobku, tovaru alebo služby, ďalej len "dodávky" jej množstvo, materiál, spôsob prevzatia a úhrady a miesto dodania. Dodávateľ má pre objednávateľa inštalovaný na svojich internetových stránkach www.magneticke-mapy.sk a prepojených ďalších jazykových mutácií objednávkový systém.

2.3      Ak dodávka vyžaduje korektúru objednávateľa, uvedie sa táto skutočnosť v objednávke, termín dodania začína plynúť dňom, kedy zhotoviteľ dostane korektúru od objednávateľa.

2.4      Objednávka sa stáva záväznou, ak objednávateľ u dodávateľa odošle objednávku cez objednávkový systém na webových stránkach, ďalej len "záväzná objednávka".

2.5      V prípadoch, keď si dodávateľ vyhradí najmä s ohľadom na cenu či špecifické požiadavky objednávateľa, uzatvára s objednávateľom príslušnú zmluvu (napr. Kúpnu zmluvu či zmluvu o dielo), podľa charakteru dodávky. Zmluvou môže byť tiež odsúhlasený návrh objednávateľom na základe predložených podkladov dodávateľom.


 

III. Cena dodávky, dopravy a platobné podmienky

3.1      Cena dodávky je daná návrhom cenovej kalkulácie dodávateľa, odoslaním objednávky cez objednávkový systém objednávateľ súhlasí s cenou zákazky

3.2      Ak dôjde v čase od prijatia zákazky k preukázateľnému zvýšeniu cien vstupných materiálov či DPH, vyhradzuje si dodávateľ zmenu ceny dodávky. Objednávateľ bude bezodkladne o tejto zmene informovaný. Bez súhlasu objednávateľa o navýšenie ceny nebude dodávateľ dielo zhotovovať.

3.3       Cena dopravného je uvedená v objednávkovom systéme. Objednaním a dokončením objednávky objednávateľ súhlasí s cenou dopravného. V prípade individuálneho nacenenie dopravy, dodávateľ zašle objednávateľovi na schválenie kalkuláciu prepravných nákladov.

3.4      Odberateľ vykonáva úhradu dodávky podľa svojho výberu v objednávkovom systéme. Na výber je platba na dobierku, prevodom na účet dodávateľa, on-line platobnou kartou alebo cez službu Paypal. V niektorých krajinách môže byť obmedzenie na spôsob úhrady a tak nemusí byť pre všetky krajiny rovnaká ponuka spôsobov úhrady.


 

IV. Dodacie podmienky a termíny dodania

4.1      Výrobok, tovar alebo služba bude dodaná iba fyzicky (nie v elektronickej podobe) dodávateľom na adresu objednávateľa prostredníctvom dopravcu, podľa údajov ktorej si objednávateľ zadal v objednávkovom systéme. Objednávateľ si v objednávkové systéme môže sám vybrať prepravnú spoločnosť.

4.2     Výrobok, tovar alebo služba bude prevažne poskytovaná formou zákazkovej výroby. Približne do 7 pracovných dní od prijatia objednávky, bude tovar alebo výrobok nachystaný na odoslanie prostredníctvom dopravcu na adresu objednávateľa. Prepravná lehota v rámci Európy sa pohybuje v dĺžke 5 - 12 pracovných dní. Prepravné lehoty na adresy iných kontinentov než je Európa sa predlžujú na 20 - 60 dní.

 


V. Povinnosti dodávateľa

5.1      Dodávateľ je povinný v objednávkovom systéme upozorniť objednávateľa na obchodné podmienky. Ak dodávateľ vykoná dielo s materiálom, ktorý objednávateľ neobjednal, je dodávateľ povinný objednávateľa informovať o zmene materiálu a jeho zloženie vrátane plánovanej technológie výroby.

5.2      Dodávateľ je povinný upozorniť objednávateľa na zmenu ceny diela v prípade, že došlo k preukázateľnému zvýšeniu cien vstupných materiálov či DPH pred zhotovením dodávky alebo bola chybne vykonaná kalkulácie.

5.3      Dodávateľ je povinný dodať objednávateľovi dodávku v zhode so záväznou objednávkou / zmluvou pričom musí ísť o dodávku bez zjavných chýb na strane dodávateľa ním nezavinených.

5.4      Dodávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných skutočnostiach vo vzťahu k objednávateľovi, s ktorými sa zoznámil v priebehu obchodného prípadu a ktoré nie sú určené na zverejnenie. Nie je oprávnený poskytnúť osobné údaje objednávateľa tretím osobám, okrem údajov objednávateľa, ktoré sú verejne prístupné a podľa ktorých budú dopravcovi tovar doručovať alebo bude zakúpená pre objednávateľa licencie

5.5.     Upozornenie na autorské práva : Všetky obrázky prezentované dodávateľom sú licencované a vzahují sa na ne autorské práva. Informácie o fotobance a vlastníkovi autorského práva sú uvedené v detaile každého obrázku. Na každý výtlačok, ktorý bude alebo je vyhotovený pre objednávateľa, bude zakúpená pre objednávateľa jednorazová štandardné licencie alebo dodávateľ je už vlastníkom rozšírené licencie pre tlač. Akákoľvek ďalšia reprodukcia alebo kopírovanie fyzicky dodaného výtlačku je zakázaná. Dodaný výtlačok nesmie objednávateľ použitý k ďalšiemu predaju, na reklamné alebo marketingovú činnosť, pre nemorálne a neslušné účely alebo na negatívne účely rasovej povahy.

5.6.   V prípade, že objednávateľ zašle elektronicky svoje vlastné podklady dodávateľovi alebo ich vloží on-line cez objednávkový systém, dodávateľ sa zaväzuje zabrániť zneužitiu týchto podkladov tretím stranám. Dodávateľ použije dodané podklady iba na výrobu zákazky pre objednávateľa a následne po vyhotovenia zákazky sa zaväzuje tieto podklady zničiť zmazaním.

5.7.    Dodávateľ zhotoví pre objednávateľa len fyzické hmotné výrobky. Dodávateľ nesmie objednávateľovi dodať žiadne prezentované obrázky v Eletronické forme.

 


VI. povinnosti objednávateľa

6.1      Objednávateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi všetky informácie a podklady potrebné pre riadne zhotovenie dodávky (zmluvy) a poskytnúť potrebnú súčinnosť pri jej zhotovení diela. Ak tieto informácie neposkytne, za prípadné vady diela dodávateľ neručí, ak to nie je v rozpore s platnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

6.2     Ak objednávateľ zašle dodávateľovi alebo vloží elektronicky on-line pre tlač vlastné podklady a súbory, ručí za neporušenie autorských práv k dodaným podkladom len objednávateľ. Dodávateľ nie je oprávnený skúmať vzťah medzi objednávateľom a vlastníkom autorských práv. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie autorských práv objednávateľom. Dodávateľ vyhotoví iba výtlačok podľa zadania objednávateľa.

6.3      Objednávateľ je povinný vykonať na výzvu dodávateľa korektúru dodávky, ak objednávateľ súhlasí, potvrdí on-line v objednávkovom systéme objednávku. Ak dodávateľ zhotoví dodávku podľa chybné korektúry objednávateľa, považuje sa dodávka za strany dodávateľa za bezchybne vyhotovenú v súlade so záväznou objednávkou / zmluvou. Ak objednávateľ odsúhlasí korektúru, v takom prípade je objednávateľ povinný prevziať aj dielo s chybami, ak tieto chyby nebráni tomu, aby slúžilo dojednanému účelu a musí zaplatiť dohodnutú cenu aj keď dielo neprevezme.

6.4      Objednávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných skutočnostiach týkajúce sa dodávateľa, s ktorými sa zoznámil v priebehu obchodného prípadu a ktoré nie sú určené na zverejnenie.

6.5     Akákoľvek ďalšia reprodukcia alebo kopírovanie dodaného výtlačku, ktorú si objednávateľ vybral v on-line obchode a nechal vyhotoviť u dodávateľa je zakázaná. Zakúpený výtlačok objednávateľ nesmie použitý k ďalšiemu predaju, na reklamné alebo marketingovú činnosť, pre nemorálne a neslušné účely alebo na negatívne účely rasovej povahy, pretože súčasťou nie je licencie ktorá by zahŕňala širšie použitie.

6.6      Ak chce objednávateľ používať zakúpený výtlačok pre svoju reklamnú alebo marketingovú činnosť, prípadne k ďalšiemu predaju, prezentáciu atď. Potrebné zaslať dodávateľovi podklady na email alebo vložiť cez objednávkový systém podklady v elektronickej podobe a to v kvalite pre tlač as patričnou licencií, ktorá umožní objednávateľovi výtlačky použiť pre svoju činnosť.

   


VII. Práva z vadného plnění a odstoupení od smlouvy ze strany objednavatele

7.1       Právo objednávateľa z chybného plnenia sa riadi ustanovením § 2099 a nasl. Občianskeho zákonníka. Objednávateľ môže u dodávateľa začať reklamačné konanie.

7.2.      Zákazník má právo počas 14 dní bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy. Odstúpiť od zmluvy možno pomocou vyhlásenia (napr. Poštou poslaným listom alebo e-mailom). Pre dodržanie odvolacej lehoty postačí odoslať oznámenia odstúpenia od zmluvy pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

7.3.      V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom v lehote, kedy je objednávkou zákazková výroba - tlač, musí objednávateľ uhradiť dodávateľovi vynaložené náklady na výrobu a náklady na zakúpené licencie autorských práv, pokiaľ dodávateľ musel zakúpiť tlačové podklady, ktoré zahŕňajú autorské práva. Tieto náklady sa započítajú s uhradenou čiastkou zo strany objednávateľa a objednávateľovi bude vrátený len rozdiel ceny.

 

VIII. Zrušenie objednávky - kúpnej zmluvy zo strany dodávateľa

8.1       Dodávateľ si vyhradzuje právo zrušiť celú objednávku alebo kúpnu zmluvu alebo jej časť v týchto odôvodnených prípadoch:
- tovar nie je možné vyrobiť, vlastník autorských práv sa rozhodol stiahnuť svoju mapu z ponuky pre ďalšie reprodukciu alebo podklady pre vyrobenie mapy neboli dodané vlastníkom autorských práv v dostatočnom rozlíšení, aby bolo možné vyhotoviť kvalitné výtlačok
- kalkulácia výrobku bola chybne nastavená alebo sa zmenila výrazným spôsobom cena vstupných materiálov, prípadne došlo k zmene DPH

8.2.     V prípade, že by skutočne nastala situácia popísaná v bode 8.1., Dodávateľ sa zaväzuje, že bude okamžite objednávateľa kontaktovať telefonicky alebo e-mailom, a následne bude dohodnutý ďalší postup (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie celej objednávky, individuálna cenová ponuka .. .).
Ak objednávateľ už za objednaný tovar zálohovo zaplatili prevodom, platobnou kartou alebo cez paypal budú peniaze prevedené späť na účet objednávateľa najneskôr do troch pracovných dní.

 

IX. Reklamácia a vady

9.1      Poskytované služby je možné reklamovať v priebehu ich poskytovania. Skryté chyby reklamujte bez zbytočného odkladu po tom, čo sa nich dozviete. Najneskôr možno vadu služby reklamovať do šiestich mesiacov od poskytnutia služby. U zhotoveného tovaru je záručná doba dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na zaboží stanovená dlhšia záručná doba.

9.2      V prípade, že bola vadne poskytnutá služba, objednávateľ má právo na bezplatné poskytnutie náhradnej služby. Ak nemožno vadu služby takto odstrániť, máte právo na primeranú zľavu z ceny služby.

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne chyba tovaru, objednávateľ má právo na to, aby dodávateľ bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky objednávateľa buď opravou tovaru, alebo zhotovením nového (zhodného) tovar bez vád; nie je takýto postup možný, môže objednávateľ požadovať primeranú zľavu z ceny alebo od zmluvy odstúpiť (tj. môžete požadovať vrátenie peňazí)

9.3      Právo na primeranú zľavu má objednávateľ aj v prípade, že dodávateľ nie je schopný zhotoviť novú vec bez vád, alebo v prípade, že nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by objednávateľovi vykonanie nápravy pôsobilo značné ťažkosti.

9.4      Právo odstúpiť od zmluvy alebo právo požadovať zhotovenie nové veci má objednávateľ aj v prípade, že dodávateľovi nemôže tovar vrátiť v stave, v akom ho dostal (s výnimkou prípadov stanovených v ustanovení § 2110 OZ).

9.5.    Práva z chybného plnenia objednávateľovi nenáleží, ak:

 • objednávateľ vedel o vade pred poskytnutím služby

 • objednávateľ si vadu sám spôsobil

 • uplynula záručná doba na zhotovené tovar

Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady zhotoveného tovar sa ďalej nevzťahujú na:

 •  opotrebenie zhotoveného tovaru spôsobené jeho užívaním

 •  chyby spôsobené nesprávnym užívaním zhotoveného tovaru, nedodržaním návodu, nevhodnou údržbou alebo nesprávnym skladovaním

 • na chybnú inštaláciu objednávateľom
   

Dodávateľ nezodpovedá za ujmu na zdraví osôb, prípadne ujmu na majetku a tovaru, ktoré budú zapríčinené neodbornou inštaláciou a používaním, či zneužitím tovar, prípadne nedbalosťou.

9.6.    Za vadu se nepovažuje :

 • nedokonalý tlač, kedy je vada tlače vidieť iba z bližšej vzdialenosti než 1,5m

 • nedokonalá laminácia povrchu vyrobené mapy, kedy je vidieť pod lamináciou "drobné smietka" z bližšie vzdialenosti než 1,5m

 • zmena farieb na zhotovené mape, ak bola mapa vystavená slnečnému žiareniu aj cez okno v interiéri

 • farby na mape nezodpovedajú presne tónom na predlohe v prezentácii

 • poškodenie vplyvom živlov (slnko, mráz, dážď) pri použití zhotovené mapy vo vonkajšom priestore mimo interiér

 • zlý postup pri inštalácii objednávateľom (nalepenie mapy na nečistý povrch, na nerovný povrch, na vlhkú stenu, inštalácie na šikmo atď.)

 • deformácie mapy zlým alebo nevyhovujúcim skladovaním (dlho ponechaná nevyrovnaná mapa v kartóne, vystavením vyššej teplote napr. v uzavretom aute na slnku alebo vystavenie mrazu, dažďu a pod.)

 • použitie nevhodných popisovacích prostriedkov na povrch mapy alebo popísanie povrchu mapy, kedy je povrch chránený iba nepopisovatelnou lamináciou

 
 

Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu

Vážený spotrebiteľ, či sa domnievate, že sme Vás poškodili, alebo nesplnili svoje záväzky, píšte na našu emailovú adresu info@magneticmaps.cz

Ak sa nám nepodarí spor vyriešiť priamo, na základe Zákona č. 378/2015, ktorým sa mení zákon č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, máte tiež právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu.
Subjektom (ADR) mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov medzi obchodníkom a spotrebiteľom, je Česká obchodná inšpekcia, alebo orgány určené Ministerstvom priemyslu a obchodu, pozri 
http://www.mpo.cz/dokument169867.html  U Českej obchodnej inšpekcie, má spotrebiteľ možnosť podať návrh prostredníctvom on-line formulára, dostupného na internetových stránkach Českej obchodnej inšpekcie: https://adr.coi.cz/cs. Spotrebiteľ môže podať návrh u Českej obchodnej inšpekcie alebo povereného subjektu najneskôr do 1 roka odo dňa, keď uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát. Spotrebiteľ môže podať návrh tiež prostredníctvom platformy mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov EÚ, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh tu môže podať len spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ. Ak sporné strany nie sú spokojné s kvalitou mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu a domnievajú sa, že počas konania došlo k porušeniu Pravidiel pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, môžu podať sťažnosť na adresu Ministerstva priemyslu a obchodu alebo na emailovú adresu adr@mpo.cz V prípade cezhraničných sporov pomáha spotrebiteľom v prístupe k príslušnému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov Európske spotrebiteľské centrum Českej republiky. Náklady spojené s mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov si strany nesú samy.

 

Ochrana osobných údajov GDPR
Prevádzkovateľ internetového obchodu spoločnosť Magnetic Maps s.r.o. sa zaväzuje:

(a) neprezradiť žiadnu dôvernú informáciu druhej strany, a to akýmkoľvek spôsobom a akejkoľvek tretej osobe, (b) nevyužívať žiadnu dôvernú informáciu druhej strany pre svoju potrebu, ani pre potrebu vlastného podnikania, ani pre potrebu akejkoľvek tretej osoby, (c) využívať dôverné informácie druhej strany len pre splnenie svojich povinností vyplývajúcich z tejto alebo akékoľvek ďalšej vzájomnej zmluvy, (d) vynaložiť spravodlivo požadovateľnú úsilie na zamedzenie prístupu k vyššie uvedeným "dôverným informáciám" akékoľvek neautorizované tretej osobe.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude zachovávať prísnu mlčanlivosť o osobných prístupových heslách k registrácii a objednávkam, a že prístup k týmto údajom budú mať len osoby poverené poskytovaním služby a že jeho pracovníci budú pri svojich činnostiach dodržiavať a zachovávať zásady a pravidlá bezpečnosti práce s dôvernými informáciami zákazníka.

S osobnými údajmi zákazníka je nakladané v súlade so znením zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a poučenie dotknutých osôb ( ďalej len "GDPR"), pozri Prehlásenie súlade s GDPR, ktoré je súčasťou obchodných podmienok.

Zmluvné strany sú povinné riadiť sa vyššie uvedenými zásadami ochrany dôverných a osobných informácií po dobu 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu, prípadne dlhšie, ak to vyžadujú platné zákony.

Zákazník svojou registráciou dáva súhlas k zhromažďovaniu osobných údajov. Pri registrácii sú požadované základné informácie zákazníka, ktoré sa ďalej dopĺňajú pri prevedení objednávky. Zákazník má právo požiadať o vymazanie osobných údajov z databázy (zrušenie registrácie).